΄Ιδρυση Εργαστηρίου Βιοηθικής στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141),
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159),
γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68),
ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40),
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση αριθ. 91/4.7.2007),
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 1000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 500 ΕΥΡΩ περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑΕ 4121). Κατά την επόμενη πενταετία η δαπάνη των λειτουργικών εξόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί κατά ένα μέρος της από ίδιους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης απόφασης κατά δε το υπόλοιπο μέρος αυτής, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτό. Επίσης, προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος του ανωτέρω προϋπολογισμού από την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης συμποσίων, συνεδρίων, και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων από το Εργαστήριο Βιοηθικής. Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που διατίθενται στο εν λόγω εργαστήριο από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1


΄Ιδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης «Εργαστήριο Βιοηθικής» το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» και γενικότερα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Βιοηθικής.

Άρθρο 2

Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοηθική αλλά και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
β. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
δ. Τη διεξαγωγή έρευνας στη διδακτική της Βιοηθικής.
ε. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3

Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4

Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο. Εν γένει, ο διευθυντής μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5

Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχωρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6

Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του π.δ. 159/1984.
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992.
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκοπούς του εργαστηρίου και
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7

Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ