Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργασθούν σε όλους τους κλάδους του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα που αφορούν την εκπαίδευση, την έρευνα, τη διαμόρφωση και τον έλεγχο πολιτικών σε συναφή προς το αντικείμενο πεδία. Ορισμένοι εξ αυτών, οι οποίοι είναι ήδη εργαζόμενοι σε τομείς όπως εκείνος της υγείας, επιστρέφουν στο επαγγελματικό τους πεδίο με βαθύτερη κατανόηση των ηθικών προβλημάτων που συνήθως καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι απόφοιτοι, γενικά, μπορούν να εργασθούν:

 • ως διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
 • ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
 • ως καθηγητές αυξημένων προϊόντων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε συνδυασμό με το κατάλληλο πρώτο πτυχίο)
 • ως σύμβουλοι σε φορείς και υπηρεσίες που εφαρμόζουν ή επεξεργάζονται ρυθμίσεις και κανόνες, όπως νομοπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές επιτροπές, επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας, επιτροπές ελέγχου, αλλά και συλλογικά όργανα των αρμοδίων επιστημονικών κοινοτήτων (Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, κλπ.)
 • ως στελέχη διοίκησης στο δημόσιο τομέα, σε Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Βιομηχανίας
 • ως στελέχη διοίκησης σε Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε θέσεις που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, τη διαχείριση, προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, με την εφαρμογή και τον έλεγχο της πολιτικής υγείας και της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας
 • ως σύμβουλοι σε οργανισμούς σχετικούς με την τεχνολογία τροφίμων, την παραγωγή φαρμάκων, σε φορείς εκμετάλλευσης βιολογικών προϊόντων, σε εταιρίες βιοτεχνολογίας
 • ως στελέχη σε τομείς του πολιτισμού, ΜΜΕ, εκδοτικούς οργανισμούς
 • ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων βιοηθικής αγωγής
 • ως ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ - (Πηγή: Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ)
 • ως ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΒΙΟΗΘΙΚΟΣ- (Πηγή: Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ)