ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προκήρυξη θέσεων για το ακαδ. έτος 2017-18

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Βιοηθική, που οργανώνεται από τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018, για σπουδές Α΄ κύκλου, που είναι διετείς και οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισοτίμων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Αίτηση συμμετοχής* (σχετικό έντυπο στο: http://bioethics.fks.uoc.gr)
-Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων).
-Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, όπου αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου
-Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
-Υπόμνημα* (μέχρι 1000 λέξεις), στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να αναλάβει σπουδές στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
-Πιστοποιητικά κατοχής αγγλικής γλώσσας
-Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
-Δύο συστατικές επιστολές
-Δύο φωτογραφίες ταυτότητας

Αίτηση συμμετοχής και το Υπόμνημα αποστέλλονται σε μορφή κειμένου word  (.doc)   και  σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tzanouds@uoc.gr

Κατά την επιλογή, συνεκτιμώνται το αποτέλεσμα της συνέντευξης, ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός επιτυχίας σε συναφή με το Πρόγραμμα μαθήματα, η άρτια γνώση της αγγλικής, προηγούμενη εμπειρία, ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες και συστατικές επιστολές.
Η συνέντευξη καλύπτει θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης των υποψηφίων και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις ουσιαστικές απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με τη Βιοηθική. Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ο/η υποψήφιος/α καλείται σε εξέταση.

 Η επόμενη διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017, στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

Αιτήσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (υπόψη κ. Στ. Τζανουδάκη), Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη, 74100 Ρέθυμνο, από 04 - 25 Μαΐου 2017.


Πληροφορίες  στα τηλ.: (28310)-77211, 77216. Ε-mail: tzanouds@uoc.gr

Η Διευθύντρια Σπουδών,

Σταυρούλα Τσινόρεμα
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας
Η ανακοίνωση σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)